Αύριο στο επιμελητήριο θα γίνει ανοιχτή κουβέντα για να αποφασίσουμε την ώρα και την διαδρομή της πορείας που θα πραγματοποιηθεί το επόμενο Σάββατο 24 Ιανουαρίου.

0 Comments:

Post a Comment
 

Copyright 2006| Blogger Templates by GeckoandFly modified and converted to Blogger Beta by Blogcrowds.
No part of the content or the blog may be reproduced without prior written permission.